Vivaldi Dixit Dominus with The Stour Singers

Solo oratorio
May 11, 2019
Shipston-on-Stour